1 Mayıs 2008 Perşembe

TELİF HAKLARI PROTOKOLU


Sinema ve Müzik Eserlerinde
Telif Haklan Protokolü


Sinema ve Müzik Eserlerinde Telif Haklan" konusunda


Marmara Üniversitesi İletişim
Fakültesi ile MÜ-YAP (Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği) ve
SİNEBİR (Sinema Eserleri Sahipleri Birliği) arasında yapılan çalışmalar sonucunda bir protokol imzalandı.

30 Nisan 2008 tarihinde saat 14.OO'da Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne imzalanan protokolden sonra "Sinema ve Müzik Eserlerinde Telif Hakları" konulu konferans gerçekleşti.

İki ayrı oturumda gerçekleşen ilk toplantı Müzik alanında oldu,


Katılımcılar:
Prof.Dr Esra Biryıldız (Oturum Başkanı)
Bülent Forta – MÜYAP
Ali Rıza Binboğa MESAM
Oğuz Müftüoğlu – Telif Hakları avukatı

ikinci toplantı zinema alanında oldu
Katılımcılar
Prof Dr Şükran Esen (Oturum Başkanı)
Yılmaz Atadeniz SESAM
Erdoğan Akduman SİNEBİR
Av.Sabri Kuşkonmaz SİNEBİR ve SENDER


TELİF HAKLARI SAYGI PROTOKOLÜ


Saygı Protokolünün Tarafları ve Yaklaşımları;

A- Sinema Eserleri Sahipleri Meslek Birliği –SİNEBİR;

Sinema Eserleri Sahipleri meslek Birliği (SİNEBİR), 5846 sayılı Fikir
Ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 42. maddesi gereğince kurulmuş olup, anılan yasadan al-
dığı yetki ve sorumluluk ile, üyelerin fikri hak ihlali karşısında hakkını korumak, gerek-
li yasal önlemleri almak, dava ve takip işlemlerini yapmak, resmi ve özel kurum ve kişi-
ler nezdinde üyeyi temsil etmekle görevlidir.
Bu görevlerin yanısıra, sinema ve sanat alanındaki tüm üretimlerin ve yaratımların geliştirilmesi, toplumsal düzeyde sinema eserlerinin yaygınlaştırılması, yaratım ürünü eserlerin mali ve manevi haklara saygı içinde kullanılması, izlenmesi, satın alınması... için telif hakkına saygı ve telif hakkı konusunda bilgi ve bilinç oluşumunun gerekliliğinden hareketle, sayılan tüm bu konularda çalışan, etkin işleve sahip bir meslek birliğidir.

B-Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü-EĞİTİM KURUMU
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü, sinema
ve televizyon sektörüne gerek bilimsel/akademik alanda, gerekse teknik/uygulama alanında nitelikli donanımlı kişiler yetiştirerek, ülkenin sinema ve televizyon alanında sanatsal ve kültürel ilerlemesi, gelişmesi ve yükselmesi konularında öncelikle yasaların verdiği görevle yükümlü bir eğitim kurumudur.
Sinema teelvizyon alanındaki tüm eserlerin yaratıcı düşünsel çaba ve emekle oluşturulduğu gerçeği ve bilinciyle, bu alandaki gelişme ve ilerlemenin, öncelikle hakların ve hak sahiplerinin korunması ile mümkün olduğu gerçeğine inanan Eğitim Kurumu, bu alandaki eser sahiplerinin fikri mülkiyetle ilgili haklarının takip, tahsil ve korunması ile görevli meslek birlikleri ile centilmenlik anlaşması yapılmasını öngörmüştür. Hak kültürü, bir eğitim sorunu olmakla, Eğitim Kurumu bu anlayışı ülkemize egemen kılma amacını taşımaktadır.

C- İlkeler ve İşleyiş;


1- Sinebir ve Eğitim Kurumu, yukarıda yer alan anlayış ve yaklaşmlar içinde; Sinebir
üyelerinin mali ve manevi hak sahibi olduğu ve Sinebir’in yetkilendirildiği tüm eserlerin Eğitim Kurumunda kullanılırken -ticari dolaşıma sokulmaksızın- Eğitim Kurumu bünyesinde ve öğrencilere eğitim amacıyla izletilmesi, gösterilmesi, kısacası, 5846 sayılı Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu, 24. maddesinde yer alan temsil mali hakkının ve 25. maddesinde yer alan umuma iletim mali hakkının kullanılmasına onay vermeyi kabul etmiştir.

2. Bu uygulamanın ülkesel planda örnek olması amacıyla, Eğitim Kurumu, yasal ve teknik olarak Sinebir üyesi olmamakla birlikte; gerek 5846 sayılı FSEK’in amaç maddesinde yer alan “hakları belirlemek korumak” esası ve Sinebir tüzüğünde yer alan “eserlerin, eser sahiplerinin ortak çıkarlarını korumak, 5846 sayılı kanun ile tanınmış hakların idaresini ve takibini, alınacak ücretlerin tahsilini ve hak sahiplerine dağıtımını sağlamaktır.” amacı doğrultusunda ve yine tüzükte yer alan “yararlanan üye” türünün son cümlesindeki statüye benzer bir fahri centilmenlik ilişkisi içinde olması kabul edilmiştir.

3. Eğitim Kurumu bu işleyiş içinde esasen yapılageldiği gibi, telif hakkı kavramı, kültürü ve eğitimi amacılya Sinebir’ i öğrencilerine tanıtacaktır. Sinebir tarafından yapılacak ve kamuya açık tüm toplantı, panel vb gibi çalışmalar katılım konusunda öğrenciler bilgilendirilecektir.

4- Sinebir, Eğitim Kurmunun yapacağı 3. maddede benzer nielikteki çalışmalar konusunda katkı ve katılım için üyelerini bilgilendirecektir.

5- Taraflar, esasen FSEK 34. maddesi kapsamında olan eser kullanımları da dahil olmak üzere, tüm ülkeye yazılı kültür uygulaması için örnek olması amacıyla, anılan esrlerin Eğitim Kurumu bünyesinde temsil ve umuma iletim mali hakların bedelsiz kullanımında bu belge ile anlaşmışlardır.

6- Eserler konusunda Sinebir Eğitim Kurumuna teklif ve tavsiyelerde de bulunabilecektir. Eğitim Kurumu, kendi eğitim programına uyması koşuluyla teklif ve tavsiyeleri de değerlendirmeye alabilecektir.

7- Eğitim Kurumu, bu centilmenlik sözleşmesini öğrencilere duyuracaktır. Ayrıca, mali hakları kullanılan eserlerle ilgili olarak da her öğretim ylı sonunda Sinebir’e kayıtlar için eser listesi verecektir.

8- İşbu centilmenlik sözleşmesi, taraflara hiçbir mali hak ve yükümlülük getirmemekte olup, tamamen eğitim, sosyal ve kültürel amaçlı bir karşılıklı saygıya dayanan iyiniyet belgesi olarak hazırlanmış ve kabul edilmiştir.

9- İşbu iyiniyet belgesi, yaptırım hükmü de içermemekte olup, belgenin ihlal hükümlerine taraflarca gerek duyulmamıştır. Zira, ihlal halinde tek çözüm merci kamuoyu ve taraf vicdanıdır.

10- İşbu belge taraflara hiç bir borç yüklemeyen bir iyiniyet belgesi olmakla birlikte, teknik/idari/yasal vb gereklilik veya zorunluluk halinde, her iki taraf da, tek taraflı olarak, hiçbir ihtar veya ihbara gerek olmadan belge ile bağlı olmadığını; karşı tarafa posta eliyle yazılı olarak, veya internet ortamında elektronik posta iletisi ile bildirdiği anda, belge hükümsüz hale gelecektir. Başkaca hiçbir işlem yapılmacaktır.

11- Taraflar 11 maddeden oluşan işbu iyiniyet ve saygı çerçevesindeki centilmenlik ve işbirliği protokolünün tüm maddelerini okumuş, kabul ederek 30-4-2008 tarihinde imzalamışlardır.

İmza tarihi, geçerlililiğin başlangıç tarihidir.

Hiç yorum yok: